Na osnovu člana 11. stav 6. Zakona o unutarnjoj trgovini (Sl. Novine F BiH broj: 40/2010), direktor poduzeća „INOMA“ d.o.o. Sarajevo, donosi

 

PRAVILNIK

o uslovima prodaje


 • Član 1. 

  Ovim pravilnikom regulišu se uvjeti prodaje u obavljanju trgovine na malo i trgovine na veliko, u poduzeću „INOMA“ d.o.o. Kiseljak (u daljem tekstu Poduzeće).

 • Član 2. 

  U poduzeću obavlja se trgovina na malo i trgovina na veliko, u objektima registriranih Poslovnih jedinica, koje posluju u sastavu Poduzeća. Promet u ovim poslovnim jedinicama može da se vrši i po posebnim aranžmanima, i zaključenim ugovorima o dugoročnoj poslovnoj saradnji sa drugim tvrtkama.

 • Član 3. 

  Poduzeće može da obavlja prodaju na malo i veliko putem svojih poslovnih jedinica drugim tvrtkama, ustanovama, školama, bolnicama i dr. Ostvareni promet iz stava 1. ovog člana tretira se kao promet poslovnih jedinica iz člana 2. ovog pravilnika, jer se obavlja preko i pod nadzorom tih poslovnih jedinica.

 • Član 4. 

  U prodajnim objektima, kako na robi u izlogu, tako i na robi koja se nalazi unutar prodajnog objekta, istaknute su cijene po kojima se obavlja prodaja potrošačima. Cijene se ističu na posebnim za to uvedenim kontrolnim oznakama veličine 6,5 x 4,0 cm, na kojima pored cijene sa uračunatim PDV-om, iskazane u službenoj valuti BiH, po jedinici mjere pišu i naziv firme, trgovački naziv robe i evidencioni broj zaduženja iz trgovačke knjige (TKM).

 • Član 5. 

  Pri prodaji robe kupcima se obavezno izdaje račun za prodatu robu (isječak iz registar kase, ili porezna faktura – račun A4 formata).

 • Član 6. 

  U poslovnim jedinicama svi kupci imaju jednaka prava, i sa svim kupcima se pod jednakim uvjetima obavlja prodaja robe. Izuzetno ako se prodaja određenih roba vrši putem narudžbi od strane kupca, isporuka se obavlja po redu narudžbi, o čemu se vodi posebna evidencija.

 • Član 7.

  Prodaja robe u poslovnim jedinicama vrši se u originalnim pakovanjima, a može se obavljati i prodaja u rinfuznom stanju samo onih roba koje su za to predviđene Zakonom.

 • Član 8. 

  Pri prodaji robe na malo kupcu se obavezno daju osnovna uputstva o svojstvu robe i načinu upotrebe i održavanja.

 • Član 9.

  Prodavač je obavezan izvršiti prodaju robe na zahtjev kupca, ako se ta roba nalazi u prodajnom objektu.

  Prodavač je obavezan da vodi računa o prodaji roba koje se nalaze u prodajnom objektu, a ako za nekom robom postoji neopravdana potražnja, ili ako je ta roba na režimu nacionalnog snabdijevanja, dužan je promet te robe ograničiti u skladu sa zakonom.

 • Član 10. 

  Sva roba koja se nalazi u prodaji u poslovnoj jedinici mora biti deklarirana u skladu sa zakonom.

 • Član 11. 

  Za tehnički složenu robu, prodavač je dužan obezbijediti garantni list, atest, tehničko uputstvo o načinu korištenja i obezbijediti servisiranje u garantnom roku u dogovoru sa dobavljačem.

 • Član 12. 

  Prodavač je dužan da točno mjeri robu, kao i da obezbijedi mogućnost potrošaču da provjeri točnost mjerenja.

 • Član 13. 

  U cilju zaštite interesa potrošača, Prodavač je dužan da za robu koja se vaga obezbijedi omotni materijal srazmjeran robi koja se vaga. Prodavač je također dužan da na zahtjev potrošača posebno upakuje robu i takvo pakovanje naplati prema svom cjenovniku.

 • Član 14. 

  Prodavač je dužan obezbijediti podatke za identifikaciju robe koja se prodaje, odnosno koja se nalazi u maloprodajnom objektu.

 • Član 15. 

  Potrošač ima pravo na reklamaciju za kupljenu robu u prodajnom objektu u kom je kupovina obavljena, uz predočenje računa o kupovini.

 • Član 16. 

  Potrošač svoje pravo na reklamaciju ostvaruje na način i pod uslovom, da svoj zahtjev podnese trgovcu u pismenoj formi čim je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od 30 dana od kupovine robe, ukoliko Zakonom nije drugačije određeno.

 • Član 17. 

  Ovlašteno lice u prodajnom objektu može riješiti zahtjev potrošaču u vezi sa reklamacijom odmah, ukoliko je očito da se radi o grešci za koju potrošač nije odgovoran, odnosno koja nije nastala greškom potrošača.

 • Član 18. 

  Ukoliko se reklamacija ne može riješiti odmah, Prodavač je dužan da obavijesti pismeno ili usmeno kupca o reklamaciji, najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

 • Član 19. 

  Ukoliko se radi o opravdanoj reklamaciji potrošača, trgovac je dužan da robu sa nedostatkom zamijeni novom robom, ili da potrošaču vrati iznos plaćen za tu robu, ili da uz saglasnost potrošača otkloni nedostatak na robi.

 • Član 20. 

  U slučaju da potrošač nije zadovoljan sa rješenjem reklamacije, svoja prava može ostvariti putem mjesno nadležnog suda.

 • Član 21. 

  Potrošač nema pravo na reklamaciju ukoliko je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, ili ako je u trenutku kupovine znao, ili mogao da utvrdi nedostatke.

 • Član 22.

  Ukoliko se u maloprodajnom objektu vrši prodaja robe sa nedostatkom, ovlašteno lice je dužno da tu robu odvoji, da vidno istakne oznaku koja upozorava na vrstu nedostatka, i srazmjerno utvrđenom nedostatku izvrši sniženje cijena.

 • Član 23. 

  Svako sniženje cijena se oglašava putem panoa, u koji se unose podaci o karakteru, razlogu i vrsti sniženja cijena.

 • Član 24. 

  Za ugovoreni i realizovani promet, Prodavač može da odobri dodatni bonus, na osnovu sklopljenog ugovora o visini bonusa i visini realizovanog prometa.

 • Član 25.

  Potrošač ima pravo i obavezu da provjeri račun, kvalitet i količinu kupljene robe, i da preuzme račun za kupljenu robu.

 • Član 26.

  Radno vrijeme poslovnih jedinica se utvrđuje posebnim aktima poduzeća u skladu sa općinskom odlukom o radnom vremenu u trgovini.

 • Član 27. 

  O izvršenju odredbi ovog pravilnika brine direktor društva, a on može ovlastiti i druge uposlene radnike.

 • Član 28. 

  Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se na način i po postupku kao i za njegovo donošenje.

 • Član 29.

  Pravilnik stupa na snagu danom donošenja

  Sarajevo, 24/07/2018

   

  DIREKTOR

  Biletić Nada