U skladu sa članom  2. stav 3. Zakona o kontroli cijena (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/95 i 70/08), a na osnovu ovlaštenja iz Statuta "INOMA" d.o.o. SARAJEVO, Zmaja od Bosne 7A, SARAJEVO - Importanne, u daljem tekstu Društva, direktor donosi:

PRAVILNIK / PRAVILA

o uslovima i načinu formiranja cijena proizvoda / robe / usluga

 • I OPŠTE ODREDBE

 • Član 1.

  Ovim Pravilnikom se uređuju uvjeti i način formiranja cijena proizvoda / robe / usluga.

 • Član 2.

  Cijene se formiraju slobodno, prema uvjetima tržišta. Pri formiranju cijena proizvoda / robe / usluga neće se vršiti dogovor sa drugim pravnim i fizičkim licima, koristiti monopolski položaj, niti druga pravna i fizička lica dovoditi u neravnopravan položaj.

 • Član 3.

  Cijene proizvoda / robe / usluga koje su predmet prodaje, načelno se formiraju na način i po postupku utvrđenim ovim Pravilnikom.

 • II POSTUPAK FORMIRANJA CIJENA

 • Član 4.

  Za formiranje cijena i utvrđivanje uslova prodaje proizvoda / robe / usluga, nadležan je direktor.

  Direktor može ovlastiti i drugog zaposlenika da vrši formiranje cijena i utvrđivanje uslova prodaje proizvoda / robe / usluga.

 • Član 5.

  Za proizvode / robe / usluga kojima se cijene formiraju slobodno, direktor utvrđuje visinu prodajne cijene proizvoda / robe / usluga.

  Na osnovu utvrđene prodajne cijene proizvoda / robe / usluga utvrđuje se visina razlike u cijeni (marže).

 • Član 6.

  Prije stavljanja u promet proizvoda i robe mora se sačiniti kalkulacija cijene.  Za proizvode / robu u prodavnicama se sačinjava maloprodajna kalkulacija, u skladu sa propisima o trgovini.

  Za proizvode / robu u veleprodajnom skladištu se sačinjava kalkulacija nabavnih cijena, s obzirom na to da se skladište trgovačke robe, prema Pravilniku o računovodstvu i računovodstvenim politikama, zadužuje po nabavnim cijenama.

  Za proizvode / robu u skladištu koja se zadužuje po nabavnim cijenama utvrđuje se cjenovnik prodajnih cijena, koji treba da je dostupan kupcima.

  Za usluge koje se pružaju sačinjava se cjenovnik usluga, koji treba da je dostupan kupcima.

 • Član 7.

  Direktor, odnosno zaposlenik koji je ovlašten da sačinjava kalkulaciju, odgovoran je za pravilnu primjenu svih propisa vezanih za ispravnost kalkulacije, odnosno za pravilnu primjenu propisa o cijenama.

  Kalkulacija prodajne cijene za robu i proizvode u maloprodaji, kao i kalkulacija nabavne cijene za robu i proizvode u skladištu, nakon provjere ispravnosti od strane direktora, mora biti ovjerena pečatom i potpisom.

 • III FORMIRANJE CIJENA TRGOVAČKE ROBE

 • Član 8.

  Prodajna cijena trgovačke robe u prodavnicama obuhvata sve troškove nabavke i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na lokaciju prodaje.

  Elementi kalkulacije prodajne cijene za trgovačku robu u prodavnicama su:

  • fakturna vrijednost dobavljača, umanjena za odobrene popuste na fakturi;
  • zavisni troškovi;
  • ukalkulisana marža (RUC) od 0 do 500%;
  • ukalkulisani PDV.
 • Član 9.

  Prodajna cijena trgovačke robe u skladištu veleprodaje obuhvata sve troškove nabavke i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na lokaciju prodaje.

  Elementi kalkulacije nabavne cijene za trgovačku robu u skladištu su:

  • fakturna vrijednost dobavljača, umanjena za odobrene popuste na fakturi;
  • zavisni troškovi.
 • Član 10.

  U zavisne troškove spadaju uvozne carine i druge pristojbe (osim ulaznog PDV-a za registrovane PDV obveznike), troškove prevoza, troškove rukovanja i druge troškove koji se mogu direktno pripisati konkretnoj nabavci robe.

  U zavisne troškove se uključuju i troškovi sopstvenog transporta, utovara i druge interne usluge.

 • IV FORMIRANJE CIJENA VLASTITIH PROIZVODA

 • Član 11.

  Prodajna cijena proizvoda u prodavnicama obuhvata sve troškove nabavke i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na lokaciju prodaje.

  Elementi kalkulacije prodajne cijene za proizvode u prodavnici su:

  • troškovi koji su direktno povezani sa proizvodima, sirovina, materijal i direktni rad;
  • raspoređeni opšti troškovi proizvodnje (fiksni i varijabilni);
  • ostali troškovi koji se, po MRS 2 i usvojenim računovodstvenim politikama mogu priznati u cijenu koštanja proizvoda;
  • ukalkulisana marža (razlika u cijeni);
  • ukalkulisani PDV.
 • Član 12.

  Prodajna cijena proizvoda u skladištu obuhvata sve troškove nabavke i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na lokaciju prodaje.

  Elementi kalkulacije nabavne cijene za proizvode u skladištu su:

  • troškovi koji su direktno povezani sa proizvodima, sirovina, materijal i direktni rad;
  • raspoređeni opšti troškovi proizvodnje (fiksni i varijabilni);
  • ostali troškovi koji se, po MRS 2 i usvojenim računovodstvenim politikama mogu priznati u cijenu koštanja proizvoda;
 • V FORMIRANJE CIJENA USLUGA

 • Član 13.

  Prodajna cijena usluga se iskazuje bez PDV-a i ima sljedeću strukturu:

  • troškovi rada i drugih troškova osoblja koje je direktno angažovano na pružanju usluga;
  • troškovi nadzornog osoblja;
  • režijski troškovi;
  • ostali troškovi direktno vezani za pružanje usluga;
  • uslužna marža;

  Za prodajnu cijenu usluga se ne sačinjava kalkulacija.

 • VI DAVANJE POPUSTA

 • Član 14.

  Direktor ili od njega ovlašteno lice, može prilikom prodaje proizvoda / robe / usluga, pod određenim uslovima, davati kupcima popuste.

  Popusti se mogu odobravati prilikom prodaje proizvoda i robe iz prodavnica i sa skladišta, kao i prilikom pružanja usluga.

 • Član 15.

  Odlukom direktora, odnosno od njega ovlaštene osobe se utvrđuje visina popusta i kriteriji, odnosno uslovi koje treba da ispuni kupac da bi mu popust bio odobren. 

  Visina popusta nije ograničena, ali se prilikom odobravanja trebaju poštivati odredbe propisa o zaštiti potrošača.

 • VII OSTALE ODREDBE

 • Član 16.

  Za primjenu ovog Pravilnika odgovoran je direktor, odnosno od njega ovlaštena osoba.

 • Član 17.

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

  Sarajevo, 24/07/2018


  DIREKTOR

  Biletić Nada